map-marker

Pl. Sant Domènec, 1 - 08759 Vallirana

telephone

93 683 28 46

envelope

secretaria@dominiquesvallirana.com

pointer-up

EDUCAMOS

El nostre projecte

El projecte educatiu institucional de les escoles de la Fundació Dominiques situa al’ alumne al centre del seu d’aprenentatge, com a persona que aprèn a ser, aprèn a fer, aprèn a sentir, aprèn a aprendre. Dissenyem entorns de vivència i aprenentatge que facin dels alumnes persones CRÍTIQUES, CREATIVES, COMPROMESES, AUTÒNOMES i CONSCIENTS.

A l’escola Dominiques Vallirana es despleguen metodologies i projectes en relació a aquest projecte educatiu institucional.

Com treballem a les diferents etapes?

Educació Infantil

Projectes globalitzats: En els que intervenen diferents matèries i des dels que es treballen les capacitats de cada curs. On es comencen a aplicar rutines i estratègies de pensament.

Racons: Espais d’aula a on de manera simultània i autònoma els alumnes trien les activitats proposades, aquestes que tenen en compte les IIMM, els interessos de l’alumne i els ritmes de treball.

Ambients (Som lectors i escriptors, som científics…): Espais temàtics per investigar, experimentar i aprendre a partir d’activitats no dirigides. Estimulen la curiositat, la creativitat i es potencia la relació i la comunicació.

EntusiasMAT: Programa que treballa les capacitats matemàtiques a través del pensament creatiu, la manipulació, les emocions i la utilització d’eines que ensenyen a pensar.

Educació Emocional: En tota l’etapa d’Infantil, es treballa diàriament: La Consciència Emocional a través del mesurador d’estat d’ànim “l’Escull de les Emocions” La Regulació Emocional a través del treball de l’aquietament, les respiracions i el silenci.

Anglès: En una societat global l’aprenentatge de llengües estrangeres es fonamental, és per això que l’aprenentatge de l’anglès s’inicia a P3.

Educació Primària

Es continuen els projectes globalitzats, el programa de matemàtiques EMAT, s’amplien les hores d’anglès iniciades a infantil amb hores complementàries.

Es continua amb el desplegament de la competència digital i s’introdueix el pensament computacional amb la robòtica educativa.

L’autonomia,  la creativitat, la curiositat, la cultura de pensament continuen sent eixos vertebradors de l’etapa així com el treball de les competències emocionals i els valors que en aquesta etapa educativa estan encaminades cap al govern dels nostres processos emocionals. Per fer-ho cada curs treballa les 5 competències emocionals i s’atura en una d’elles per fer-ne un desplegament més significatiu. Finalment i coincidint amb el final d’aquesta etapa educativa, l’últim curs es dedica a la síntesis del treball emocional que permet convertir les competències emocionals en el bagatge necessari per l’entrada a una nova etapa a l’ ESO.

ESO

Es treballa per projectes i /o activitats de matèria que tenen en compte el perfil de l’alumne i els eixos vertebradors del PE desplegats en les anteriors etapes. Amb metodologia de treball cooperatiu en el que els alumnes desenvolupen habilitats socials, on tots aprenen de tots i on cada alumne desenvolupa el seu talent aportant a l’equip de treball.

S’inicia l’aprenentatge d’una matèria en llengua anglesa, les ciències socials.

L’ONMAT programa que treballa les competències matemàtiques en un context actual amb l’ús d’estratègies de pensament, exercicis, activitats manipulatives, jocs, activitats d’investigació, recursos teòrics i càlcul mental.

L’educació emocional, en aquesta etapa educativa té com a objectiu que el nostre alumnat aprofundeixi en la construcció de la seva identitat.

Com escola creiem que és possible EMOCIONAR i APRENDRE per CONSTRUIR UNA SOCIETAT MÉS SOLIDÀRIA, TRANSPARENT, FRATERNA I SOSTENIBLE.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website